Forschungsberichte

 • Christian Helbig, Sandra Hofhues, Jonathan Schiller (2020)

  Bedingungen für Wissens- und Innovationsmanagement in einem Bildungswerk

  https://e.feu.de/bericht-1000


  Jun.-Prof. Dr. Sandra Hofhues, Christian Helbig, M.A., Maike Altenrath, B.A.

  Handlungsempfehlungen für Geschäftsführende & Leitungspersonen

  https://e.feu.de/bericht-1001

Florian Ribjitzki | 17.11.2021