Griechisch-Kurs

Termin(e) Ort Thema Leitung Adressaten
01.10.2023-
31.07.2024
Online Grundkurs Griechisch GRÁMMATA Dr. Konrad Stauner
Alle Interessierte am Grundkurs Griechisch GRÁMMATA
20.08.2021