Frank Rosemeier (PhD)

 
 
 
 
 
 
 
 
       
Adress: Department of Computer Science
Telephone: ++49/2331/987-2713.
  FernUniversität in Hagen
....   
  Informatikzentrum.  
  D-58084 Hagen    
E-Mail: Frank.Rosemeier@FernUni-Hagen.de    
       
Publications      
       
Personal record (German)    
 
The adaption of Yarrow (see http://www.cs.kun.nl/~janz/yarrow) to Haskell 98:
yarow98-src.zip         yarrow98-src.tar.gz
 
Department of Computer Science
Fernuni-Hagen
Virtual University